วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.อุดรธานีปรับแผนเน้นเชิงรุกรับนศ.ปี 53

อธิการบดีย้ำต้องสร้างภาพลักษณ์ เชิญวิทยากรระดับประเทศเสริมทัพ จัดห้องค้นคว้ารายบุคคลให้นศ.ปริญญาเอก เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้

ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานในพิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับกระบวนทัศน์งานบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อธิการบดีเปิดเผยว่า “งานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพึ่งจัดงานใหญ่คืองานนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ขึ้น และได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอและผู้นำเสนอผลงานวิจัย ภายในปีการศึกษา 2553 นี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องปรับภาพลักษณ์ โดยการเชิญวิทยากรระดับประเทศที่มีชื่อเสียงมาร่วมสอนหรือบรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะต้องสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจของการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งในปีพ.ศ. 2553 นี้จะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ต้องเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้านบุคลากรมหาวิทยาลัยจะพยายามต่อสู้อัตราที่ได้รับการอนุมัติ แต่ถูกตัดไปกลับมา โดยเฉพาะอาจารย์ระดับปริญญาเอกที่มีความต้องการเป็นจำนวนมาก คาดว่าในปีพ.ศ. 2553 จะได้รับอัตราระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น
สำหรับด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ได้เตรียมแผนการปรับปรุงห้องศึกษาค้นคว้าของบัณฑิตศึกษาให้มีห้องส่วนตัว สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และมีชั้นหนังสือที่สามารถยืมมาไว้ในชั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำวิทยานิพนธ์ คาดว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกได้มากยิ่งขึ้น
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในการกำหนดกระบวนทัศน์ และกำหนดทิศทางในปีการศึกษา 2553 ซึ่งในที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ งานบริการจัดการสาขาวิชา การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การเสริมสร้างภาพลักษณ์ เป็นต้น
การเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น และสาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารสาร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
การเปิดสอนระดับปริญญาเอก เปิดสอน 3 หลักสูตรประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และสาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครเดือนตุลาคมเป็นต้นไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร